Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Amager-Bi

§ 1. Navn og hjemsted
     Stk. 1. Foreningens navn er Amager Biavlerforening, AMBF
     Stk. 2. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.
     Stk. 3. Foreningens domænenavne er, www.taarnby-bi.dk, www.amagerbi.dk
     Stk. 4. Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening, og vedkender sig foreningens vedtægter.

§ 2. Formål
     Stk. 1. Foreningens formål er at være samlingssted for personer med interesse for bier og biavl.
     Vi varetager biavls interesser, og arbejder for at fremme biavlen i Danmark.
     Vi formidler viden om bier, til skoler og institutioner i Tårnby Kommune, i det omfang vi har
     ressourcer hertil. Vi har fokus på biodiversitet, og beskyttelse af naturen.

§ 3. Medlemskreds
     Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som vedkender sig foreningens formål.
     Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, www.tårnby-bi.dk/indmeldelse.
     Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
     Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til (bestyrelsen) kassereren med virkning fra udgangen
     af et regnskabsår.
     Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud
     for hvert regnskabsår.
     Stk. 5. Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder foreningens og biavlens interesser, kan af
     bestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen har omgående virkning, og kan af begge parter ankes til afgørelse
     på en generalforsamling.

§ 4. Kommunikation, foreningen kommunikerer gennem email
     Stk. 1. Medlemmer er selv forpligtet til at oplyse ændringer om email og evt. telefonnummer til kasseren,
     så information kan blive sendt korrekt.
     Stk. 2. Alt personlig information bliver behandlet under GDPR.
§ 5 Generalforsamlingen
     Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
     Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes
     med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse vil ske elektronisk, via email.
      Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen
      forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.
      Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
      1. Valg af stemmetællere
      2. Valg af referent
      3. Valg af dirigent
      4. Formandens beretning
      5. Regnskabsaflæggelse
      6. Behandling af indkomne forslag
      7. Fastsættelse af kontingent
      8. Godkendelse af budget
      9. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
         • Valg af formand, 2 år. Ulige år
         • Valg af næstformand, 2 år. Lige år
         • Valg af kasserer, 2 år. Ulige år
         • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, 2 år. Lige år.
         • Valg af revisor, 1 år
      Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
      før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i
      hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal
      afholdes.
      Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
      Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning.
      Anonym afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er
      foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
      Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
      mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I
      sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
      formandens kendskab.
      Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
      Stk 3. Den Ekstraordinære generalforsamling træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved
      håndsoprækning. Anonym afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
      Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
      Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
      Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
      Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor.
§ 8. Tegningsregler og hæftelse
      Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem
       i forening.
      Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt
      betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til
      foreningens konti, samt indgå aftale herom.
      Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
      påhviler foreningen.
 § 9. Vedtægtsændringer
      Stk. 1. Disse vedtægter kan ændres ved simplet flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor
      ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
      Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 10. Opløsning
      Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
      generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
      Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte
      formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af
      den opløsende generalforsamling.
 § 11. Datering
      Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30 januar 2019

Det er ikke tilladt at slynge eller på anden måde, forarbejde honning der ikke tilhører AmagerBi, i lokalerne Tømmerupvej 34.